Armeka AB - Box 10076 - 121 27 Stockholm-Globen
ESD Målmätning

Hur systematiserar den ESD-ansvarige sin organisations skyddsarbete och kontrollerar resultatet? Ett mycket bra sätt är givetvis att analysera felutfall på komponenter (såväl vid tillverkning som på returer/service) och vid uppkomna skador kartlägga var dessa sker. Det är dock relativt resurskrävande och blir alltför sällan gjort.

De verktyg för kvalitetsstyrning (EFQM, Sex Sigma etc) som finns är generella och skjuter över målet i detta sammanhang. Vad du däremot behöver är en metodik som med minimalt extra arbete gör att du kan följa upp förbättringen av ESD-skyddet på ett effektivt sätt.

I vårt koncept poängsätter man de brister som finns i ESD-skyddet. Målet är att få så låga poäng som möjligt vid genomgångarna. Varje arbetsplats registreras separat och operatören ska vara delaktig i arbetet och aktivt arbeta på att skyddet bibehålls och förstärks. Olika fel har olika höga poäng så de allvarligaste felen är också de som är ”lönsammast” att ta itu med först!